Euro 200

ÎN PERIOADA 17 MAI – 23 MAI 2018 SE DEPUN DOSARELE PENTRU ACORDAREA
UNUI AJUTOR FINANCIAR ÎN VEDEREA STIMULARII ACHIZIŢIONĂRII DE CALCULATOARE
PROGRAMUL „EURO 200 ”

Beneficiarii acestui program sunt elevi/studenţi ai învăţământului de stat sau particular acreditat, în vârstă de până la 26 de ani, care provin din familii cu venitul brut lunar de maximum 250 lei pe membru de familie.
Ajutorul se acordă o singură dată în cadrul unei familii.
ACTE NECESARE:
 

 • Declaraţie pe propria răspundere că venitul pe membru de familie se încadrează în plafonul prevăzut de lege şi că dispun de diferenţa de bani pentru achiziţionarea unui calculator cu configuraţie minimă standard;
 • Cerere tip;
 • Copie de pe BI/CI a părinţilor ;
 • Copie de pe certificatul de naştere/ C I al elevului;
 • Copie de pe certificatul de naştere /CI a celorlalţi membri ai familiei;
 • Adeverinţă de la instituţiile de învăţământ din care să rezulte calitatea de elevi sau studenţi a celorlalţi fraţi/surori şi ca nu beneficiază de acest ajutor;
 • Acte în original privind veniturile brute ale membrilor familiei;
 • Adeverinţă eliberată de către unitatea de învăţământ din care să rezulte numărul de absenţe nemotivate/media generală din anul şcolar anterior depunerii cererii pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare.
  La stabilirea venitului brut lunar pe membru de familie se iau în calcul veniturile realizate de membrii familiei ăn luna precedentă depunerii cererii, cu excepția alocației de stat, alocației familiale complementare și a alocației de susținere pentru familia monoparentală, bugetul personal complementar acordat persoanelor cu handicap, burselor de studii și burselor sociale, precum și a tuturor drepturilor sociale care, potrivit legii, sunt exceptate de la stabilirea acestor drepturi și obligații.
  Relaţii se pot obţine la secretariatul unităţii de învăţământ.

2019

 

2017